Firma SCROL w ramach swojej strategii rozwoju realizuje projekty, pozyskując część środków na ich dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy zwiększyć tempo i zakres rozwoju firmy, unowocześnieniając zaplecze technologiczne jak i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Wierzymy, że takie rozdysponowanie środków UE wpływa korzystnie na nasz krajowy rynek HVACR, zwiększając jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Projekty realizowane w ramach dofinansowania z środków UE

1 Projekt: SCROL B. WYSOCKI, A. JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA rozpoczyna eksport na rynku niemieckim
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-22-027/12-00
Nazwa beneficjenta: SCROL B. Wysocki, A. Jędrzejewski Spółka Jawna
Wartość projektu: 412 500.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 178 500.00 PLN
Okres realizacji: 01-01-2013 – 31-12-2014

2 Projekt: Integracja systemu zarządzania procesami handlowo-biznesowymi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-105/12-00
Nazwa beneficjenta: SCROL B. Wysocki, A. Jędrzejewski Spółka Jawna
Wartość projektu: 417 090.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 195 265.40 PLN
Okres realizacji: 01-05-2013 – 30-04-2014

3 Projekt: Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wdrożenie nowych produktów i usług w firmie Scrol podstawą dla jej dalszego rozwoju
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.2 „Małe i Średnie przedsiębiorstwa"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.01.02-00-238/13-00
Nazwa beneficjenta: SCROL B. Wysocki, A. Jędrzejewski Spółka Jawna
Projekty zakończone, realizowane w ramach dofinansowania z środków UE

1 Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SCROL z Gdyni poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i wyprodukowanie nowych, wysokiej jakości produktów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.01.01-00-212/09-00
Nazwa beneficjenta: SCROL B. Wysocki, A. Jędrzejewski Spółka Jawna

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl